پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول تراپی
پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول تراپی

 Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø±

 10 مهر 1397
     Ø§ÙˆÙ„ین سمینار پلاکت Ùˆ پزشکی بازساختی ایران

اولین سمینار پلاکت و پزشکی بازساختی ایران با امتیاز بازآموزی در تاریخ 20 الی 21 بهمن ماه در کرمان برگذار می گردد.

اولین سمینار پلاکت Ùˆ پزشکی بازساختی ایران با امتیاز بازآموزی  در تاریخ 20 الی 21 بهمن ماه در کرمان برگذار Ù…ÛŒ گردد.  

isprm.kmu.ac.ir

برگزارکنندگان:

•Ø³ØªØ§Ø¯ سلولهای بنیادی معاونت علمی Ùˆ فناوری ریاست جمهوری
•Ø¯Ø§Ù†Ø´Ú¯Ø§Ù‡ علوم پزشکی کرمان
•Ø¯Ø§Ù†Ø´Ú¯Ø§Ù‡ علوم پزشکی مشهد
•Ù…رکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی Ùˆ پیوند سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
•Ù…رکز پیوند مغز استخوان Ùˆ سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
•Ù…رکز تحقیقات ناباروری Ùˆ IVF دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
•Ø¯Ø§Ù†Ø´Ú¯Ø§Ù‡ علوم پزشکی ارتش
•Ø³Ø§Ø²Ù…ان انتقال خون ایران
•Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ترومبوز Ùˆ هموستاز
•Ù…وسسه رویا
More...